Een onzichtbare werkelijkheid

Een onzichtbare werkelijkheid

Efeziërs 6:12Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.

Tijdens zijn leven was Job zich niet bewust dat er ergens in een hemels gewest over hem gesproken werd. Hij had er geen idee van dat niet alleen God, maar ook andere hemelbewoners, waaronder satan, hem gadesloegen. Nog minder kon hij vermoeden dat er een soort weddenschap tussen God en satan meespeelde in zijn lijden en zware strijd. Misschien is hem na zijn dood geopenbaard dat zijn lijden en zijn houding model stonden en staan voor het lijden van Israël.

Net als Job, beseffen ook wij nauwelijks wat er zich in die onzichtbare werkelijkheid afspeelt. Het is een werkelijkheid waar wij – of we willen of niet – mee te maken hebben en die het wereldgebeuren en ons leven beïnvloedt. En hoewel wij nauwelijks enig besef hebben van wat er zich in die onbekende, geestelijke wereld afspeelt, kunnen wij, in Gods kracht, toch grote invloed uitoefenen op wat daar gaande is. Daarom is het belangrijk dat wij hier Bijbels zicht op hebben, want de machthebbers in die geestelijke wereld zijn momenteel koortsachtig aan de gang tegen Israël.

Onze strijd
Paulus legt ons uit dat er geestelijke machten zijn en dat ze niet alleen maar toekijken. Hij vertelt ons dat onze strijd niet gericht is “tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen”. Paulus heeft duidelijk ervaring met die geestelijke wereld. Zo schrijft hij in 2 Korintiërs 12:2-4 over een volgeling van de Messias – uit de context kun je opmaken dat hij het over zichzelf heeft – die tot in de derde hemel werd weggevoerd, tot in het paradijs en daar woorden hoorde, die door geen mens mogen worden uitgesproken.

Ontegenzeglijk wordt in onze tijd het wereldgebeuren beïnvloed door de machthebbers van de duisternis. Het geweld, het onrecht en de leugen regeren meer dan ooit tevoren, in het bijzonder met betrekking tot Israël. Omdat God in en via dat volk Zijn heilsplan gaat vervullen, richten de duistere machten hun pijlen tegen dat kleine volkje. Maar die geestelijke, grotendeels aan ons natuurlijke oog onttrokken strijd, zal zich gaandeweg ontwikkelen tot een zichtbare oorlog, die voor de vijanden van Israël desastreus zal aflopen [Micha 4:11-13]. Daar laat God geen enkele twijfel over bestaan.

Alles is aan Jeshua onderworpen
We lezen in de Bijbel dat Jeshua de machten in de hemelse gewesten met gezag en kracht bestreed. Hoe vaak lezen we niet dat Jeshua onreine geesten uitwerpt?

Handelingen 10:37-38U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jeshua van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

Omdat Zijn Vader Hem alle macht heeft overgedragen [Johannes 3:35], is Jeshua al die duistere machten de baas. En in Gods kracht hoeven ook wij niet te vrezen voor die machten. God heeft ons een wapenrusting gegeven om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel en zijn handlangers.

Efeziërs 6:14-17 – Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Tot Jeshua’s wederkomst, tot vervuld wordt wat Hij heeft volbracht, zullen de heersers en de machthebbers van de duisternis actief blijven en proberen over de aarde en over de mensen te heersen. In het bijzonder zullen deze goden, deze machten, proberen Israël te vernietigen en de wereld tegen Gods volk op te zetten, in een poging Zijn Heilsplan te saboteren. Maar daar zullen ze niet in slagen, want “de goden van de volken zijn minder dan niets” [Psalm 96:5]. Sterker nog: Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in de Messias over hen getriomfeerd [Kolossenzen 2:15].

Jeshua heeft alle duistere machten overwonnen en hen hun macht ontnomen. Alles heeft God aan Hem, Jeshua, onderworpen [1 Petrus 3:22]. Jeshua getuigde dit ook al van zichzelf: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde” [Mattheüs 28:18].

Hebreeën 2:8 – Doordat Hij alles aan Hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder Zijn gezag is gesteld. Dat alles aan Hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet; wel zien we dat Jeshua – die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was opdat Zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen – vanwege Zijn lijden en dood nu met eer en luister gekroond is.

“Het is volbracht”, waren Jeshua’s laatste woorden aan de romeinse executiepaal [Johannes 19:30]. Maar wat toen volbracht is, is tot nu toe nog grotendeels verborgen gebleven [Jesaja 53, Lucas 7:18-23]. Maar wat volbracht is, zal openbaar worden als Jeshua in hemelse heerlijkheid terugkomt. Dan zal Hij vervullen wat Hij eertijds heeft volbracht! Het zal het moment zijn dat de overwinning zichtbaar wordt: “Ik geef Je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom” [Psalm 2:8, Openbaring 2:27]. Ja, de strijd die gaande is, zal zichtbaar beslecht worden als de leeuw uit de stam Juda, de telg van David” terugkomt [Openbaring 5:5]!

Openbaring 19:15 – Uit Zijn mond komt een scherp zwaard waarmee Hij de volken zal slaan, en Hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.

Islam, een demonische macht
Het is niet zo moeilijk om in de islam één van de gevaarlijkste wereldbeheersers te zien. De islam is uit op de alleenheerschappij. Het kalifaat moet zo snel mogelijk de aarde domineren; elk mens zal zich aan de sharia moeten onderwerpen. Uitspraken van de verschillende moslimleiders liegen er niet om. Hun hemelse vorst is de wrede maangod Allah, de god van dood en verderf.

Israël is voor de islam hèt obstakel dat de heerszucht van Allah en zijn aanhangers in de weg staat. Jeruzalem, de stad van de Grote Koning van Israël, is hun belangrijkste doel [Zacharia 12:2-3]. Dat is niet moeilijk in te zien, want de God van Israël zegt: “Ikzelf heb Mijn koning gezalfd, op de Sion, Mijn heilige berg” [Psalm 2:6]. En in Psalm 132:13-14 lezen we: “De HEER heeft Sion verkozen en als woonplaats begeerd: ‘Dit is, voor altijd, Mijn rustplaats, hier verlang Ik te wonen.'”

En tot grote ergernis van de islam heeft de vrouw uit Openbaring 12, die natuurlijk Israël verbeeldt, ook nog eens “de maan” – het beeldmerk van de islam – “onder haar voeten”.

Spreekbuis van God
In Efeziërs 3:10 lezen we dat door de gemeente – en niet de kerk, zoals ten onrechte vertaald wordt in de NBV – de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend zal worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Ook individuele gelovigen, vooral zij die zich inzetten voor Israël en Gods Koninkrijk, zullen niet met rust worden gelaten. En daarom is het zo belangrijk om als wachters op de muren van Jeruzalem Gods woorden te proclameren. Zolang we in Zijn autoriteit proclameren, hoeven we niets te vrezen, want dan schuilen we onder Gods vleugels. Maar waak er voor om op eigen gezag de vorsten te bestrijden! Dat gaat niet lukken. Nee, als we het zwaard van de Geest hanteren, doen we dat met Gods eigen Woorden.

We leven in spannende, beslissende dagen. Satan en zijn trawanten weten dat zij nog maar heel weinig tijd hebben. De machthebbers van de duisternis zullen zich daarom nog nadrukkelijker keren tegen Israël. Aan de andere kant zal God Zijn volk, net als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte, “wonderbaarlijke daden laten zien” [Micha 7:15], want juist in onze dagen komt God tot Zijn doel met Israël.

Als wachters proclameren we dagelijks Gods opgeschreven woorden. Als spreekbuis van God delen we daarmee rake klappen uit in de onzienlijke wereld. God zegt immers Zelf dat het woord dat voortkomt uit Zijn mond, niet vruchteloos naar Hem terugkeert, niet zonder eerst te doen wat Hij wil en te volbrengen wat Hij gebiedt [Jesaja 55:11]. Zorg er dus voor dat je je zwaard altijd bij je hebt!

Bas van Twist, mei 2015

Een onzichtbare werkelijkheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>