De Zoon van God

Door: Bas van Twist, mei 2015

Tientallen keren wordt Jeshua in de Bijbel Zoon van God genoemd. Deze eerbiedwaardiger naam (Hebreeën 1:4) is door de leer van de drie-eenheid helaas veranderd in God, de Zoon. Volkomen ten onrechte.

De uitdrukking God, de Vader komen we wel regelmatig tegen in de Bijbel. In 1 Korintiërs 8:6 lezen we: Wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jeshua Messias, door wie alles bestaat en door wie wij leven.

In Lucas 1:35 wordt misschien wel het meest benadrukt hoe fout de drie-eenheidsleer is. Daar krijgt Miriam antwoord op de vraag hoe zij zwanger kan worden, zonder omgang met een man te hebben. De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.

Het kind dat Miriam ter wereld zou brengen, zou Zoon van God genoemd worden, omdat niet een mens, maar God Zelf de Verwekker ervan zou zijn. Verwekt door de heilige Geest die hier wordt aangeduid als de kracht van de Allerhoogste. Dus niet de derde persoon van de drie-eenheid.

In de Bijbel lezen we dat God meer zonen heeft. In Psalm 82:6 lezen we: Ooit heb Ik gezegd: ‘U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.’

En in Genesis 6:1-2 lezen we over Gods zonen, die de dochters van de mensen tot vrouw nemen. En toen God de aarde grondvestte, jubelden Gods zonen, lezen we in Job 38:7. Tegen Mozes zegt God: Israël is Mijn zoon, Mijn eerstgeboren zoon. (Exodus 4:22). Als God Israël Zijn eerstgeboren zoon noemt, suggereert dat, dat God nog meer zonen heeft.

Maar hoe kan het dan, dat Jeshua tot vijf keer toe Gods eniggeboren Zoon wordt genoemd (Johannes 1:14, 1:18; 3:16, 3:18 en 1 Johannes 4:9)?
Het woord eniggeboren (Grieks: monogenés) treffen we, behalve bij Johannes, ook aan in Hebreeën 11:17, waar het betrekking heeft op het offeren van Abrahams enige zoon Izaäk. Toch was Izaäk niet de enige die uit Abraham was geboren. Zelfs niet de eerste. Maar Izaäk was wel Abrahams unieke zoon, de zoon van de belofte en trouwens ook de enige die uit Sara was verwekt.

Zo is het ook met de eniggeboren Zoon van God. Hoeveel zonen (erfgenamen) God ook mag hebben, er is slechts één Mens die letterlijk door God Zelf is verwekt.
En zoals Izaäk, Abrahams enige zoon, van wie hij zoveel hield, geofferd moest worden (Genesis 22:2), zo ook de eniggeboren Zoon van God. Op dezelfde locatie nog wel! En – niet toevallig – op de derde dag. In Genesis 22:4 lezen we: Op de derde dag zag Abraham die plaats in de verte liggen. Je zou bij wijze van spreken kunnen zeggen dat ook Abraham op de derde dag zijn zoon terugkrijgt uit de doden. In Hebreeën 11:18-19 lezen we: Terwijl er tegen hem (Abraham) gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen’, zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.

In de Bijbel staan verschillende teksten waar de Messias Zoon van God wordt genoemd. We kunnen dat bijvoorbeeld afleiden uit de woorden van Martha in Johannes 11:27, waar ze tegen Jeshua zegt: Ja Heer’, zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen’. Maar hoe kon Martha dit weten? Wel, uit de verschillende messiaanse verwijzingen naar de Verlosser die God zou zenden in de Tenach.

Eén van de bekendste messiaanse passages in de Hebreeuwse Bijbel treffen we aan in Psalm 2. Daar vinden we de voorzegging dat de volken in een geest van revolutie zullen optrekken naar Jeruzalem. Dat blijkt een ijdele onderneming te zijn omdat ze als pottenbakkerswerk zullen worden stukgeslagen. Dit zal gebeuren onder leiding van Degene die God als Koning over Sion zal hebben aangesteld. Maar let op! Midden in de psalm komt de Messias Zelf aan het woord (Psalm 2:7-8): Het besluit van de HEER wil Ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent Mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het Mij en Ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom.’

De Messias wordt hier dus Zoon van God genoemd. Waarom? Omdat Hij door God Zelf verwekt is!

Er wordt trouwens ook bij vermeld wat dit zoonschap in de praktijk zal inhouden: Hij krijgt de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. De beloofde Messias zal koning over Sion zijn, Hij zal alle volken in bezit krijgen en niemand minder zijn dan de door God Zelf verwekte Zoon.

Op de gevel van de Rotskoepel in Jeruzalem staat in het Arabisch te lezen: God heeft geen zoon. Het is één van de belangrijkste beweringen van de islam. Johannes schreef eeuwen vóór het ontstaan van de islam (1 Johannes 2:22): De antichrist is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent. En uitgerekend in het middelpunt van de locatie waar Psalm 2 zo nadrukkelijk naar verwijst – de plaats waar Gods shechina woont –, wordt tot op heden deze Psalm brutaal tegengesproken. Maar we weten dat te Zijner tijd God hier korte metten mee zal maken.

Al eerder zagen we dat Jeshua Zoon van God genoemd wordt, omdat Hij door God Zelf is verwekt uit de maagd Miriam. Dat is duidelijk. Maar daarmee is niet gezegd dat dit de enige reden is. Want wanneer Paulus in Antiochië is, verklaart hij (Handelingen 13:32-33): Wij verkondigen u het goede nieuws dat God Zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jeshua tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: Jij bent Mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt.

Aan het: Ik heb je vandaag verwekt, geeft Paulus dus een dubbele vervulling. Het slaat op het begin van Jeshua’s leven in Miriam, maar hier ook op het begin van Jeshua’s nieuwe leven in de opstanding (Romeinen 1:4).

Als we inzien dat het: Ik heb je vandaag verwekt, uit Psalm 2, betrekking heeft op het begin van Jeshua’s leven op aarde èn op het begin van Zijn nieuwe Leven in de opstanding, is het niet moeilijk om nóg een begin van Zijn leven aan te wijzen. In Openbaring 3:14 lezen we dat Jeshua zelfs het begin van Gods schepping is. In Hebreeën 1 wordt de luister van de Zoon van God in de schijnwerpers geplaatst en gezegd dat God thans gesproken heeft door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie Hij de wereld (aionen, wereldtijden) heeft geschapen. (Hebreeën 1:1-3)

Als God door middel van Zijn Zoon de aionen (wereldtijden) maakt, dan was de Zoon er dus al vóór de aionen, vóór de grondlegging der wereld. En dat klopt, want dat kunnen we meerdere malen lezen in de Bijbel, onder meer in Kolossenzen 1:15-17: Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Van ieder schepsel is de Zoon de eerste. Hij staat aan het begin van alles en door Hem wordt alles, in de hemel en op de aarde, verzoend. In Kolossenzen 1:18-20 lezen we: Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.

Maar daar stopt het niet, want in 1 Korintiërs 15:28 staat: En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan Hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren.

De glorie van de Zoon is niet zijn eigen glorie, maar die van Zijn Vader en Zijn God (Johannes 20:17). Nooit ging het de Zoon om Zichzelf. Op aarde zei Hij: de Vader is meer dan ik (Johannes 14:28).

En bij de voltooiing van Gods plan zal het niet anders zijn. Wanneer er geen vijand meer zijn zal, wanneer de dood zal zijn verslonden in de overwinning, wanneer er niets meer te heersen zal zijn vanwege het ontbreken van welke rebellie ook, dan zal de missie van de Zoon (opnieuw) zijn volbracht. Heel de schepping zal dan ondergeschikt zijn aan God, de Vader, en bruisen van opstandingsleven. Hij, beeld van God, eerstgeborene van heel de schepping en eniggeboren Zoon van God, zal dan uiteindelijk aan elk mens Gods liefde hebben leren kennen.

De cirkel zal rond zijn. De Zoon zal een volmaakte schepping – een schepping die bekend is met Gods liefde – teruggeven aan Hem van Wie Hij het ooit heeft ontvangen. De Zoon zal Zich ondergeschikt maken aan Zijn Vader en daarmee het definitieve bewijs leveren dat het nooit om Hemzelf ging.

14 reacties op “De Zoon van God”

 1. Chr. Levi Zoutendijk zegt:

  Amen Amen. Alleen de Vader is God.
  Messias verzoende ons mensen als middelaar met God.

 2. Jeremia zegt:

  Toen Jezus werd gedoopt zeide een stem uit de Hemelen: “Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb” Mattheüs 3 vers 17 en in Lucas 1 vers 80: “Het kind nu groeide op en werd gesterkt door de Geest”….ik zie hier twee Entiteiten: de Vader en Zijn Zoon…maar wat was Maria dan…de Vrouw van Jahweh of de Dochter van Jahweh? Of beiden? Of geen van beiden? Is Jahweh zeker mannelijk? Of mannelijk en vrouwelijk? Of geen van beiden?

 3. Willem Visser zegt:

  In je artikel schrijf je:
  “Zo is het ook met de eniggeboren Zoon van God. Hoeveel zonen (erfgenamen) God ook mag hebben, er is slechts één Mens die letterlijk door God Zelf is verwekt.”
  Je zegt dat er maar één mens door God is verwekt; maar wat is dan de rol van God geweest bij de geboorte van Izak, Simson en Johannes de Doper, om er maar eens een paar te noemen.

  Leer het geboorteverhaal lezen als een ‘verhaal’. Een schitterend verhaal dat zijn wortels heeft in het niet ‘vruchtbaar’ zijn van het volk Israël (vrouwe Sion), waar God zelf een keer in brengt.
  Leer Maria (Mirjam in het Hebreeuws), te zien als een metafoor voor het volk Israël, dan begrijp je gelijk de tekst in Luc.1:48 “Alle geslachten zullen mij (Maria) voortaan gelukkig prijzen”. Want ik ben benieuwd wat je met deze tekst doet: Prijs en vereer jij Maria de moeder van God (geen goede zaak), of doe je niets met deze Bijbeltekst (eveneens geen goede zaak).
  Lees Ezech.16:15-63 eens, en leer dat de Bijbel vol met metaforen over het volk Israël staat.

 4. Harry Sleijster zegt:

  Beste Bas, ik vroeg mij af welke vertaling je gebruikt bij Spreuken 8:22-31. Geloof me, deze is beslist onjuist. Probeer het eens met een echte vertaling. Ik gaf je reeds mijn aantekeningen in http://www.vergadering.nu/brlist/eeuwigzoonschapteksten.htm. Bij Psalm 2 en Spreuken 8 heb ik geprobeerd om met de verklaring zeer dicht bij de tekst te blijven. Ik ben benieuwd naar je reactie daarop. Bij Psalm 2 en Spreuken 8 is namelijk geen sprake van een verwekking of geboorte in de tijd.

 5. Bas zegt:

  Het zou me niet verbazen als Paulus – door de heilige Geest geïnspireerd – zijn hierboven aangehaalde opmerkingen uit Hebreeën 1:1-3 en Kolossenzen 1:15-20 heeft gemaakt met in zijn achterhoofd de ontzagwekkende woorden van de Messias Zelf uit Spreuken 8:22-31:

  De HEER heeft Mij vóór al het andere verworven, toen Hij Zijn scheppingswerk begon, schiep Hij eerst Mij.
  Ik ben in het begin gemaakt, nog vóór alles er was, nog vóór de aarde vorm kreeg.
  Toen er nog geen oceanen waren, werd Ik voortgebracht, nog vóór de bronnen met hun waterstromen.
  Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd Ik voortgebracht, nog vóór er heuvels waren.
  De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen, geen korrel zand was nog gemaakt.
  Ik was erbij toen Hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok, de wolken aan de hemelkoepel plaatste, de oceanen bruisend op liet wellen, toen Hij aan de zeeën grenzen stelde, het water met Zijn woord zijn plaats gaf, de fundamenten van de aarde legde.
  Ik was Zijn lieveling, een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
  Ik was altijd verheugd in Zijn aanwezigheid, vond vreugde in Zijn hele aarde en was blij met alle mensen.

 6. Erik zegt:

  laten wij het zo bekijken vanuit het menselijk perspectief, Yesua was er altijd al, er de hemel en aarde werden geschapen, mee eens toch, en de Geest Gods zweefde over de wateren, en God schiep de Hemel en Aarde in 7 dagen en Hij ruste op de 7e dag, , volgens de hebreewse jaar telling was hij klaar op de zesde dag, Hij ruste op de zevende dag en zegende die en heiligde deze. later werd dit de sabat genoemd, is dit op een zaterdag, staat niet in het woord , maar wanneer houden wij dan sabat en waarop is dit gebasseerd! en waarom op een zaterdag en niet elke dag., ik vind het boeiend hoor, ik ontdek meer en meer hoezeer de leer van luther en calvijn er naast ziten, en de katholieke kerk maar over te zwijgen. ik denk persoonlijk dat we al onze kennis die ons verder weg heeft gebracht van de waarheid door de leer van de kerk, die een persoonlijke relatie met Yesua in de weg heeft gestaan, met zijn catechismus en dordseleerregels en al zijn bepalingen hoe men zich dient te gedragen op de zondag in alle vroomheid, heeft vele de kerk uit gejaagd en nu krijgen we een neiuw problemen het charimatische denken, kerk die uit gevoel word gevoed, je moet de Geest voelen en je moet dit en je moet dat, en als je niet voelt, oooh dan is er een demon of zonde die dat tegen houdt, maar Yesua heeft ons die in Hem geloven toch vrij gezet, nog eending ananias en safira zij vielen achter waarts omdat zij logen, oordeel omdat zij logen tegen de Heilige Geest, ik heb velen achterover zien vallen achterwaarts, alsof dit door de Heilige Geest kwam, ik was geschokt, als je achter waarts valt dan houdt dat in ,(oordeel ) dat wil je toch niet, er moet opnieuw worden bekeken naar de grondtekst, en deze opnieuw bestuderen en nader bekeken moet worden. ik hoorde vandaag een mooie opmerking eigenlijk een vraag; iemand kwam met de vraag waarom wij christenen in dode mensen geloven, deze profeten, en apostelen zijn dood en hebben de bijbel Gods woord achter gelaten, maar we geloven Yesua niet, een eerlijk vraag toch, want waarom hebben wij meer moeite met ons geloof in Yesua dan in de boeken die door profeten en apostelen zijn achter gelaten en zijn in de eeuwige heerlijkheid opgenomen, snap je waar dit heen gaat, ik denk dat wij vergeten zijn hoe wij God de vader en de Zoon Yesua moeten aanbidden. in alle eerbiedwaardigheid die God de Vader en de Zoon Yesua toekomen. maar ik vind deze vraag stelling van de persoon zo pakkend, dat ik bij mij zelf dacht ja, het is nog waar ook, zo stel ik mij deze vraag en misschien jij ook, waarom geloof ik niet een opgestane heiland dan alleen met het verstand dan met het hart. laten we bidden om vergeving en laten wij weer de levende God en Yesua de opgestane Heer zittende aan de rechterhand van God weer de eer geven, aanbidden in Geest en waarheid, die Zij als Hoog verhevenen toekomen, Zij zijn onze scheper en ons leven.

 7. erik zegt:

  Jezus was er al en is de schepper, Hij is het vlees geworden woord, Jezus is God, God kwam in de mens Jezus tot ons, althans dat is mij geleerd. verder is Jezus niet uit de maagd Mirijam gekomen maar uit de Maagd Maria. ik vind wel dat de stellingen een betere onderbouwing behoeven, anders loop je he gevaar een eigen visie en interpretatie te maken van het woord, Het woord is Heilig waar wij niet zomaar ons eigen ziens wijze mogen gegeven tenzij de Heilige Geest het in geeft, lezen en bestuderen van het gaat altijd met gebed en onder strikte leiding van de Heilige Geest, want de Heilige Geest ken de wil van God en door zoekt ook het van God. dit is mijn mening

 8. Chr. Levi Zoutendijk zegt:

  Amen en Amen!
  Ik schrijf er ook over op

 9. Harry Sleijster zegt:

  Beste Bas,

  God is van eeuwigheid af Vader, Zoon en Geest, en misschien nog wel veel meer. De Zoon is geen schepsel, een soort geschapen engel of wezen. De Zoon was God van eeuwigheid en heeft zelf alles geschapen. Hij is de Schepper. Hij werd door de Vader in zijn schepping gezonden, vanuit de heerlijkheid die Hij bij de Vader had voordat de wereld was. Hebr.1 vertelt dit alles op allerlei verschillende manieren.

  Je conclusie dat het volkomen ten onrechte zou zijn dat Hij God is, baseren op Hebreeën 1, is echt volkomen ten onrechte. Je geeft dan helaas ook geen reden of uitleg, maar slechts een stelling.

  Dan schrijf je dat Lukas 1:35 zou benadrukken hoe fout de naam ‘God de Zoon’ zou zijn. Maar ook de Geest zou niet Godzelf zijn, stel je. Ten onrechte zie je in dit vers het scheppen van een mens, terwijl het om de menswording van de Zoon gaat en zijn inbrenging in de wereld, vanuit de hemel gezonden, en dat door de Vader, die ook eeuwig Zoon en Geest is.

  Verder lees ik niet veel bewijs. Wel veel over andere zonen, engelen en mensen, die ook zonen genoemd worden. Maar natuurlijk bewijzen deze naar Gods beeld geschapen mensen niet dat de Zoon die de Schepper ervan is, niet God zou zijn. Integendeel, Hij, de Zoon, de Schepper, schiep ze naar zijn beeld.

  Ergens aan het eind lees ik dan plotseling jouw opmerking dat volgens Kol.1:15-7 de Zoon er wél was vóór alle tijden en eeuwen en voor alles wat geschapen is. Helaas verklaar je dit niet verder.

  Bas, het feit dat de Zoon ‘de Zoon van God’ genoemd wordt, bewijst op zich natuurlijk niets over zijn wezen. Daar zijn vele andere teksten voor te vinden, die je in je studie niet ter sprake brengt. Misschien is het goed als je http://www.vergadering.nu/brlist/eeuwigzoonschapteksten.htm eens aandachtig zou doornemen. Daar vind je ongeveer alle teksten over het wezen van de Zoon en het zenden van de Zoon in deze wereld.

  Daar lees je bijv. ook wat genereren of verwekken in Psalm 2 en elders betekent. Of de vele Bijbelse bewijzen dat Jeshua en JHWH Dezelfde zijn. Enzovoort.

 10. Ingrid zegt:

  Ik kan hier alleen maar AMEN ! op zeggen.
  Helaas leerde ik op de kleuterschool al:
  Ere zij aan God, de Vader
  Ere zij aan God, de Zoon
  Eer de Heilige Geest, de Trooster
  De drieëenge in Zijn Naam
  Pffffft
  Gelukkig ben ik nooit te oud om te leren en om te belijden!

 11. Michiel de Bruin zegt:

  Shalom Bas,

  Duidelijk stuk waarin weer wat vragen, van onze kant, in beantwoordt worden.
  We `worstelen` al langer met vragen als;
  – als Jeshua ook God is, hoe kon Hij dan, aan het kruis, van God (Zichzelf) verlaten zijn?
  – als Jeshua ook God is, waarom weet Hij dan niet wanneer Zijn wederkomst is? (alleen de Vader weet het; Matt.24:36, Mark.13:32)
  – als Jeshua ook God is, hoe kan het dan dat Hij naast de troon van Zijn Vader zit?
  – als Jeshua ook God is, hoe kan Hij dan voorspraak hebben bij Zijn Vader (bij Zichzelf) ?
  – enz., enz.

  Feitelijk zeggen we hetzelfde als dat er op de Rotskoepel staat als we het hebben over `God, de Zoon`. Hiermee suggereer je dan eigenlijk, bewust of onbewust, dat God geen Zoon heeft, maar het eigenlijk Zelf is.

  Omdat Jeshua niet `God, de Zoon` is, maar `Zoon van God` stond Hij in de autoriteit van Zijn Vader. Net zoals wij dat staan, als we zonen en dochters zijn van onze Vader. Maar wel alleen door het offer van DE ZOON. Doordat wij in diezelfde autoriteit (door genade) mogen staan is het proclameren van Gods beloften voor Zijn volk zo krachtig in de hemelse gewesten.

  Gods zegen en een wachtersgroet van mij.

 12. Floor zegt:

  Beste Bas,

  Je hebt een flinke bijbelstudie gedaan, en vele teksten genoemd. Ik wil daar graag nog enkele teksten aan toe voegen:
  Jeremia 23:5,6: de Spruit geboren uit David: YHWH onze gerechtigheid: Yeshua (1 Kor. 1:30).
  Jesaja 44:6: YHWH, de Koning van Israël (dat is toch Yeshua?), en zijn Verlosser (dat is toch Yeshua?), is de Eerste en de Laatste, en behalve Hem is er geen God.
  En Yeshua verklaart dat Hij de Alfa en de Omega is, het Begin en het Einde (Openb. 1:8), de Almachtige.
  In Zach. 12:10 verklaart YHWH: “zij zullen Mij zien Die zij doorstoken hebben”.
  In Jes. 40:9 worden de steden van Juda opgeroepen om hun God te zien. Wie zagen zij?
  Jesaja 12:2 leert: “God, mijn Yeshua”.
  Ez. 48:35 leert dat Jeruzalem zal worden genoemd: “YHWH is aldaar”. Wie keert terug naar Jeruzalem om daar te wonen (Zach. 8:3)?
  De farizeeën wisten heel goed wat Yeshua bedoelde (Joh. 5:18, 10:30-39).

 13. Bas zegt:

  Bedankt, Conny! Mooie aanvulling.

 14. conny zegt:

  Er staat ook in het begin van de Torah: “bereshiet..”, d.w.z. met de eersteling schiep G’d de hemel en de aarde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>